Windpark Westermeerwind biedt polder ruime mogelijkheden voor participatie

Inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen zowel aandelen als obligaties kopen in het Windpark Westermeerwind, dat in 2016 gereed komt. Dat hebben de initiatiefnemers besloten na een breed onderzoek onder de bevolking en na overleg met onder meer de gemeente Noordoostpolder en de banken. De mogelijkheid te participeren zal worden aangeboden ongeveer een jaar na het gereedkomen van het windpark.

 

Voorkeur bevolking
Uit een breed onderzoek dat medio 2013 is gehouden werd duidelijk dat 60% van de geïnteresseerde huishoudens in de polder liever investeert in een obligatie (met een vaste rente en een beperkte looptijd) dan in een aandeel. Tien procent van de huishoudens heeft een voorkeur voor een aandeel. Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven deel te nemen in het windpark is dan ook besloten dat Westermeerwind beide vormen van participatie gaat aanbieden. Om de financiële deelname in Westermeerwind mogelijk te maken worden een speciaal aandelenfonds en een obligatiefonds in het leven geroepen.

Betrokkenheid en draagvlak
Over de mogelijkheden om te participeren in het Windpark Westermeerwind werden al in 2002 tussen de initiatiefnemers principe-afspraken gemaakt in samenspraak met de gemeente. De uitgifte van participaties is er op gericht de baten van dit project mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Met financiële betrokkenheid van omwonenden wordt ook het maatschappelijk draagvlak onder het windpark verbreed.

De mogelijkheid tot participeren wordt daadwerkelijk opengesteld een jaar na gereed komen van het park. Dat betekent dat participanten geen financiële risico’s lopen tijdens de bouw van het nog aan te leggen windpark.

Naast alle burgers uit de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland en agrariërs uit de polder die straks kunnen participeren in het windpark, is er ook nog een groep van 32 met name genoemde inwoners, die op persoonlijke titel in de gelegenheid worden gesteld in het windpark te investeren. Het gaat om inwoners die in een eerder stadium zelf ideeën hadden om kleinschaliger windmolenprojecten te ontwikkelen, maar die plannen vanwege het gemeentelijke beleid niet konden realiseren. In overleg met de gemeente is al in 2002 door de ontwikkelaars van het windpark bepaald dat zij ieder tot 1 Megawatt per persoon kunnen deelnemen in Windpark Westermeerwind.

Omvang van de participatie
Uit het onderzoek blijkt dat alle inwoners samen tot 4 miljoen euro willen beleggen in obligaties van Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven deel te nemen in het windpark heeft Westermeerwind besloten voor 5 miljoen euro obligaties uit te geven. Naast de 32 met name genoemde personen kunnen ook alle andere inwoners van de polder inschrijven op participatie in aandelen. De te verwachten vraag van de overige agrariërs en overige inwoners bedraagt op grond van het onderzoek ongeveer 2,5 miljoen euro. Het aan te bieden volume zal voor alle belangstellenden ruim voldoende zijn.

Uniek
Volgens Anne de Groot van Ventolines, het bedrijf dat het projectmanagement doet voor Windpark Westermeerwind, was de wens uit de polder om in obligaties te kunnen beleggen zo nadrukkelijk, dat de initiatiefnemers en ook de gemeente daar niet aan voorbij wilden gaan. ‘We hebben altijd gezegd, dat Westermeerwind een windpark voor en door de polder zou moeten worden. Daar hoort dan ook bij dat we rekening houden met de voorkeur van de inwoners uit de polder. Dat een windpark participatie mogelijk maakt via aandelen én via obligaties is tot nu toe uniek in ons land.’

 

Aanvullende informatie:
Westermeerwind B.V.
Westermeerwind B.V. is gevestigd in de Noordoostpolder en in 1996 opgericht om op een van de meest windrijke locaties van Nederland Windpark Westermeerwind te ontwikkelen. Zie: www.westermeerwind.nl Westermeerwind B.V. heeft het volledige projectmanagement van Windpark Westermeerwind uitbesteed aan Ventolines.
 
Windpark Westermeerwind
Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – en een transformatorstation op het land. Windpark Westermeerwind is onderdeel van Windpark Noordoostpolder. Zie: www.windparknoordoostpolder.nl

Ventolines B.V.

Ventolines is een dienstverlener op het gebied van windenergie en verzorgt de ontwikkeling, financiering, realisering en het beheer van windparken. Zie: www.ventolines.nl

Het onderzoek

Het onderzoek onder 6000 huishoudens in Urk, Noordoostpolder en Lemsterland werd medio 2013 uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Smart Agent uit Amersfoort.
Vorig bericht
26 van de 86 windmolens van Windpark Noordoostpolder gaan draaien voor klanten Eneco
Volgend bericht
Financiering windmolens NOP Agrowind rond

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up