Ecologie

Tijdens de voorbereidingen voor Windpark Noordoostpolder is uitvoerig onderzoek gedaan naar de potentiële effecten van het windpark op ecologie, met name op vogel- en vleermuissoorten. Hierbij is getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden en de gunstige staat van instandhouding van soorten op grond van de flora en faunawet. Uitkomst van het onderzoek was dat beperkte effecten van het windpark te verwachten zijn en geen negatieve effecten op de instandhouding van soorten en het halen van natuurdoelstellingen.

Ecologische monitoring

Als onderdeel van de vergunningen worden eventuele effecten op vogels en vleermuizen gemonitord. Dit doen we onder andere door vogeltellingen te laten uitvoeren. De resultaten tot op heden laten geen afwijkend beeld zien ten opzichte van de verwachte effecten.

Stenen dam biedt rustplaats voor vogels en vergroot veiligheid

Onderdeel van Windpark Noordoostpolder is de aanleg van een stenen strekdam. De stenen strekdam dient als scheepvaartveiligheidsvoorziening. Schepen kunnen nu niet de bocht afsnijden en achter de turbines langs varen, maar moeten de vaargeul nemen. De dam is aangepast om een positieve impuls aan de natuur te geven. Hierdoor ontstaat er tussen het windpark en de IJsselmeerkust nabij de Rotterdamse Hoek een ondiep en luw gebied van maar liefst 22ha. Dit luwe gebied is een aantrekkelijk fourageergebied voor vogelsoorten als de fuut.

keyboard_arrow_up