Tijdslijn

Jaren ’80 Solitaire windturbines in het polderlandschap
Jaren ’90 Nieuw beleid windenergie Noordoostpolder; clustering windenergie
Dijken aan de westkant van de polder aangewezen voor grootschalige windenergie
100 lokale agrariërs en RWE werken een gezamenlijk plan uit
2002 Ondertekening plan en unanieme goedkeuring gemeenteraad Noordoostpolder
2003 Oprichting Koepel Windenergie Noordoostpolder
2004 Startnotitie milieueffectrapportage
2008 Verzet tegen windpark Urk Briest
2009 Bezoek minister aan Urk; ‘Het is niet de vraag of het windpark er komt, maar hoe.’
Presentatie Milieueffectrapport
2012 Raad van State geeft groen licht voor bouw windpark
Aanleg scheepvaartveiligheids-
voorziening met flora en faunagebied
2013 Start bouw op land
2014 Start bouw op water
2017 Windpark Noordoostpolder voltooid

Historie

In de jaren ’80 verschenen steeds meer solitaire windturbines in het polderlandschap. Veelal op het land van agrarische ondernemers die ook kansen zagen in de windenergie. Duurzaam energiebedrijf RWE, destijds Essent, had begin jaren `90 langs de dijken van de Noordoostpolder, het grootste windpark van Europa gebouwd; 50 windturbines van 300kW.

Eind jaren ‘90 paste de gemeente Noordoostpolder haar windenergiebeleid aan en besloot om windenergie te clusteren om verrommeling van het landschap door solitaire windturbines tegen te gaan. De dijken aan de westkant van de polder werden aangewezen voor grootschalige windenergie. Ongeveer 100 lokale agrariërs (verenigd in de bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind) en duurzaam energiebedrijf RWE mochten een gezamenlijk plan uitwerken.

Dit plan (ook wel convenant genoemd) werd in 2002 ondertekend en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van de Noordoostpolder.

In 2003 werd Koepel Windenergie Noordoostpolder opgericht om de belangen te vertegenwoordigen van de drie projectpartners en gezamenlijk op te trekken in onder andere de milieueffectrapportage en vergunningsaanvragen.

Een spannende, lange periode brak aan van allerlei soorten onderzoek (milieu, haalbaarheid, technisch), verdere uitwerking van de plannen, overleggen met overheden en andere instanties. Niet iedereen was even enthousiast over de plannen van een windpark op deze plek. Een kleine, maar kritische groep op Urk verenigde zich in actiegroep Urk Briest. Zij vond dat een windpark het historisch aangezicht op Urk aantastte en vreesde voor minder toeristen.

In 2009 bezocht toenmalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, Urk. Zij praatte met betrokkenen en vond wel dat men zich aan de procedure moest houden, anders zou niets standhouden. Met de woorden: “Het is niet de vraag of het windpark er komt, maar hoe”, heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het windpark. In deze periode werd ook het Milieueffectrapport gepresenteerd en goedgekeurd.

In 2012 kwam het groene licht van de Raad van State en kon de bouw van Windpark Noordoostpolder beginnen. Als eerste werd een scheepvaartveiligheidsvoorziening met flora en faunagebied aangelegd, die dient als vaargeul om schepen veilig om het windpark te leiden. Vervolgens begonnen de bouwwerkzaamheden op land in 2013 en op het water in 2014. Transformatorstations werden gebouwd en kabels aangelegd om het windpark aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Heipalen gingen de grond/het water in voor de windturbines, fundamenten werden gestort, torens gehesen en rotoren geplaatst. Het leverde een enorme bedrijvigheid op in de polder en spectaculaire beelden.

In 2017 is Windpark Noordoostpolder officieel geopend en levert het jaarlijks, met een opgesteld vermogen van
429 MW, circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 400.000 huishoudens. Het windpark levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord.

keyboard_arrow_up