Besluiten Windpark Noordoostpolder gereed

Waterschap Zuiderzeeland heeft een definitief besluit genomen op de drie aanvragen die in het kader van de Waterwet en Keur zijn ingediend door de initiatiefnemers voor het realiseren van het Windpark NOP. De aanvragen hebben betrekking op het binnendijks realiseren van dertien molens aan de Noordermeerdijk, zeventien molens aan de Westermeerdijk en acht molens aan de Zuidermeerdijk. Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland tijdens de uitvoering van het project Windpark Noordoostpolder de naleving van de voorwaarden in de definitieve besluiten. 

Besluit

De ontwerpbesluiten voor realisatie van het Windpark NOP hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn in totaal 38, waarvan 11 unieke, zienswijzen naar voren gebracht. Deze ingebrachte zienswijzen zijn door het waterschap betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten wijken op enkele onderdelen af van het ontwerpbesluit.
Bij de definitieve besluitvorming heeft Waterschap Zuiderzeeland ook de eerdere uitspraak van de Raad van State van 8 februari 2012 betrokken. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over uitvoerbaarheid van het Windpark NOP en heeft alle bezwaren die betrekking hadden op de stabiliteit van de dijken, ongegrond verklaard. Ook heeft de Raad van State eerder beoordeeld dat het plan niet in strijd is met het waterschapsbeleid.

Procedure

De procedure rond het project Windpark Noordoostpolder valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Hierdoor coördineert het ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie (EL&I) de vergunningverleningsprocedure. Het ministerie van EL&I heeft vandaag, donderdag 23 februari 2012, de definitieve besluiten gepubliceerd. Vanaf vrijdag 24 februari liggen de besluiten zes weken ter inzage. In deze periode, van 24 februari tot en met 6 april 2012, kan beroep worden aangetekend tegen de definitieve besluiten. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Besluiten inzien

De drie besluiten die Waterschap Zuiderzeeland heeft genomen voor het windpark Noordoostpolder zijn te raadplegen via de website van het ministerie van EL&I, www.bureau-energieprojecten.nl. De besluiten in het kader van de Waterwet en Keur betreffen de nummers twee, vier en vijf.

Toezicht op besluiten

Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland tijdens de uitvoering van het project Windpark Noordoostpolder de naleving van de voorwaarden in de definitieve besluiten.

Vorig bericht
Videoboodschap Voorzitter Koepel: Windpark geeft iedereen nieuwe energie
Volgend bericht
Inzagetermijn besluiten Windpark Noordoostpolder aangepast

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up