Windpark Noordoostpolder

Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder staat een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water.

Energie voor meer dan 400.000 huishoudens
Het windpark bestaat uit 86 windturbines, die gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit produceren. Voldoende om bijvoorbeeld dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is vergelijkbaar met het inwonersaantal van de provincies Flevoland, Friesland en een flink deel van Groningen.

Minder windturbines meer vermogen
Verbetering van de techniek en de gunstige windlocaties zorgen ervoor dat Windpark Noordoostpolder veel meer energie kan opwekken dan de voormalige 50 windturbines van het Essent windpark aan de Westermeerdijk en 5 windturbines op en nabij de Zuidermeerdijk. Eén nieuwe windturbine op het land levert evenveel elektriciteit als 50 van de voormalige windturbines.

Duurzame stimulering van de lokale economie
De bouw van het windpark vergt een totale investering van circa 1 miljard euro.
Via participatie kunnen inwoners van Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland financieel deelnemen in het deel van het windpark in het water. Dit bijzondere, innovatieve energieproject stimuleert daarmee de lokale economie op een duurzame manier.

Werkgelegenheid
Ook ontstaat er werkgelegenheid. Tijdens de bouw zijn er circa 300 arbeidsplaatsen beschikbaar. Vanaf de realisatie levert het windpark ongeveer 100 permanente arbeidsplaatsen.

Organisatie

Koepel Windenergie Noordoostpolder is een stichting met drie projectpartners; circa 100 agrarische ondernemers, verenigd in NOP Agrowind en Westermeerwind, en RWE. Zij realiseren gezamenlijk Windpark Noordoostpolder langs de dijken aan de westkant van de Noordoostpolder.
De Koepel behartigt de gemeenschappelijke belangen van de initiatiefnemers. Denk bijvoorbeeld aan de contacten met overheden, omwonenden en andere geïnteresseerden en betrokken partijen. Zo is in opdracht van de Koepel voor de gezamenlijke projecten een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het bestuur van de Koepel bestaat uit vertegenwoordigers van de projectpartners en een onafhankelijke voorzitter en een secretaris.

Financiële participatie

Inwoners van Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland kunnen financieel participeren in het buitendijkse gedeelte van Windpark Noordoostpolder, dat in het IJsselmeer wordt gebouwd.

U kunt zich als geïnteresseerde vrijblijvend opgeven bij info@westermeerwind.nl en wordt dan op de hoogte gehouden van de participatiemogelijkheden.

Jaarlijks bedrag voor ontwikkeling dorpen

Voor een periode van 20 jaar keert Windpark Noordoostpolder €10.000 jaarlijks uit aan de vijf nabijgelegen dorpen: Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek voor promotie en ontwikkeling van het dorp.

Aanwonendenregeling

Voor naaste omwonenden van de Noorder- en Westermeerweg is er een regeling waarbij je een gemiddelde jaarlijkse energierekening vergoed krijgt. Dat is op dit moment ongeveer €1.800 per jaar.

Gebiedsgebonden bijdrage

Bezoekerscentrum 11BEAUFORT in Nagele ontvangt een bedrag via de gemeente dat tegemoet komt in een deel van de exploitatiekosten.

Projecten

Download hier de gedetailleerde kaart met alle projecten

Ecologie

Tijdens de voorbereidingen voor Windpark Noordoostpolder is uitvoerig onderzoek gedaan naar de potentiële effecten van het windpark op ecologie, met name op vogel- en vleermuissoorten. Hierbij is getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden en de gunstige staat van instandhouding van soorten op grond van de flora en faunawet. Uitkomst van het onderzoek was dat beperkte effecten van het windpark te verwachten zijn en geen negatieve effecten op de instandhouding van soorten en het halen van natuurdoelstellingen.

Ecologische monitoring

Als onderdeel van de vergunningen worden eventuele effecten op vogels en vleermuizen gemonitord. Dit doen we onder andere door vogeltellingen te laten uitvoeren. De resultaten tot op heden laten geen afwijkend beeld zien ten opzichte van de verwachte effecten.

Stenen dam biedt rustplaats voor vogels en vergroot veiligheid

Onderdeel van Windpark Noordoostpolder is de aanleg van een stenen strekdam. De stenen strekdam dient als scheepvaartveiligheidsvoorziening. Schepen kunnen nu niet de bocht afsnijden en achter de turbines langs varen, maar moeten de vaargeul nemen. De dam is aangepast om een positieve impuls aan de natuur te geven. Hierdoor ontstaat er tussen het windpark en de IJsselmeerkust nabij de Rotterdamse Hoek een ondiep en luw gebied van maar liefst 22ha. Dit luwe gebied is een aantrekkelijk fourageergebied voor vogelsoorten als de fuut.

Sponsoring

Windpark Noordoostpolder is hoofdsponsor van het Dijkfeest. Dit feest vindt ieder jaar in juni plaats.
De locatie op de dijk nabij het windpark is uniek.

Klik hier voor meer informatie over het Dijkfeest.

FOTO IMPRESSIE

Westermeerdijk

Zuidermeerdijk

Noordermeerdijk

Transformatorstation

Aanleg scheepvaartveiligheidsvoorziening

Windpark Noordoostpolder

keyboard_arrow_up